PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÚC KHÁNG
PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM VÀ GIẢNG DẠY HỌC KÌ II
Chọn năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớp
1 1A
2 1B
3 1C
4 2A
5 2B
6 2C
7 2D
8 2E
9 3A
10 3B
11 3C
12 4A
13 4B
14 4C
15 5A
16 5B
17 5C