PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÚC KHÁNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai16:18:30 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai16:15:32 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
3Khách vãng lai16:13:50 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/thiet_bi_c1/Xem_dang_ki_gd.aspx
4Khách vãng lai16:04:31 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
5Khách vãng lai15:40:47 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_3.aspx
6Khách vãng lai15:39:10 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
7Khách vãng lai15:22:36 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh_c4.aspx
8Khách vãng lai15:12:49 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13452
9Khách vãng lai14:48:41 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13485
10Khách vãng lai14:48:27 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8612
11Khách vãng lai14:39:30 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8618
12Khách vãng lai14:32:21 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13420
13Khách vãng lai14:18:14 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13485
14Khách vãng lai14:07:39 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13506
15Khách vãng lai14:07:22 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
16Khách vãng lai13:48:48 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
17Khách vãng lai13:45:45 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay_full_default.aspx
18Khách vãng lai13:42:49 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13474
19Khách vãng lai13:19:39 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
20Khách vãng lai12:53:54 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14957
21Khách vãng lai12:20:26 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
22Khách vãng lai11:49:13 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14951
23Khách vãng lai11:38:35 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
24Khách vãng lai11:03:56 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00884
25Khách vãng lai10:49:42 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
26Khách vãng lai10:42:38 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=379
27Khách vãng lai10:42:35 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13749
28Khách vãng lai10:28:35 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=364
29Khách vãng lai09:56:07 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13429
30Khách vãng lai09:54:34 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
31Nguyễn Văn Đoàn09:48:44 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/lanh_dao/bo_sung_ho_so.aspx
32Nguyễn Văn Đoàn09:48:38 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/lanh_dao/bo_sung_ho_so.aspx
33Khách vãng lai09:48:25 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
34Khách vãng lai09:47:40 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13466
35Nguyễn Văn Đoàn09:46:31 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/lanh_dao/bo_sung_ho_so.aspx
36Nguyễn Văn Đoàn09:46:16 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
37Khách vãng lai09:45:50 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
38Khách vãng lai09:45:30 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
39Khách vãng lai09:42:59 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
40Khách vãng lai09:31:45 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_giao_vien.aspx
41Khách vãng lai09:12:46 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
42Khách vãng lai09:12:41 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13502
43Khách vãng lai09:02:04 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13476
44Khách vãng lai09:00:41 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13420
45Khách vãng lai08:51:11 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13435
46Khách vãng lai08:43:31 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
47Khách vãng lai08:27:17 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
48Khách vãng lai08:16:44 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13432
49Khách vãng lai08:14:46 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8610
50Khách vãng lai08:06:56 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
51Khách vãng lai07:37:46 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13435
52Khách vãng lai07:37:01 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13458
53Khách vãng lai07:35:15 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
54Khách vãng lai07:34:52 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
55Khách vãng lai07:30:15 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14852
56Khách vãng lai06:50:39 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13744
57Khách vãng lai05:50:21 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
58Khách vãng lai05:06:21 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
59Khách vãng lai04:50:07 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_mon.aspx
60Khách vãng lai04:44:13 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/login/doi_mat_khau_admin.aspx
61Khách vãng lai04:14:58 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/thiet_bi_c1/Xem_dang_ki_gd.aspx
62Khách vãng lai04:01:28 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13483
63Khách vãng lai03:46:52 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13444
64Khách vãng lai03:45:01 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_lop.aspx
65Khách vãng lai03:43:40 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13498
66Khách vãng lai03:17:46 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1_c1.aspx
67Khách vãng lai03:11:13 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00880
68Khách vãng lai01:48:36 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
69Khách vãng lai01:39:05 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
70Khách vãng lai01:37:51 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13443
71Khách vãng lai01:36:31 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00224
72Khách vãng lai01:20:15 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13416
73Khách vãng lai01:18:01 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
74Khách vãng lai01:16:15 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13478
75Khách vãng lai00:37:39 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8611
76Khách vãng lai00:23:22 http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
25 9 2018