PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÚC KHÁNG
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 109 6,981 205 45 81 37 23 5 17 1,178,199
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 22 5,231 226 0 81 19 5 3 24 956,043
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 150 7,875 526 0 159 76 7 8 46 2,270,791
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 48 6,919 54 36 108 31 14 2 5 1,109,143
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 125 7,245 46 16 116 102 4 4 12 1,043,534
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 32 9,334 604 66 326 64 33 9 24 1,813,305
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 78 6,192 299 5 13 57 5 2 21 1,795,293
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 41 6,265 62 6 15 18 4 2 7 999,756
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 37 6,716 74 3 11 91 5 7 26 1,059,867
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 67 4,357 114 8 108 7 4 3 17 1,013,385
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 119 5,547 489 20 310 56 41 6 81 2,118,901
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 118 7,056 186 15 59 124 4 26 15 1,244,567
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 280 9,725 474 6 79 133 207 4 51 2,535,648
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 126 7,504 46 23 91 176 4 4 11 1,258,949
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 35 6,570 68 63 81 32 4 4 6 547,424
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 69 6,406 5 141 588 4 4 9 3 813,288
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 296 9,736 467 35 462 86 7 2 21 1,394,194
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 878 6,467 730 83 1,458 202 32 3 13 2,300,156
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 461 10,314 1,108 919 2,245 259 40 14 106 13,780,616
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 120 8,731 13 12 13 76 16 3 4 3,762,717
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 70 7,107 12 8 6 71 3 4 4 3,663,702
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 50 7,014 100 0 31 62 6 2 5 3,678,890
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 88 7,828 79 9 183 72 48 11 11 4,021,539
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 108 6,436 44 5 23 70 5 5 6 3,684,561
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 43 9,839 230 24 21 49 3 4 6 3,943,081
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 48 8,826 35 2 6 70 5 1 5 3,987,214
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 23 6,032 36 4 20 70 3 2 2 3,694,613
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 217 7,797 105 6 16 94 26 5 4 3,806,075
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 62 7,986 133 10 11 75 12 3 6 3,832,566
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 85 7,793 117 0 2 80 3 3 1 3,805,710
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 82 9,100 31 5 12 70 3 1 3 3,721,661
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 196 8,127 241 108 428 133 3 3 17 4,130,004
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 144 6,342 42 8 21 70 5 4 27 4,698,191
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 84 5,775 35 5 20 88 28 5 8 3,600,233
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 156 7,603 285 447 1,728 209 51 2 10 612,221
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,710 21 7 20 70 3 2 6 3,768,306
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 155 7,509 43 7 25 181 8 2 2 3,677,071
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 16 0 19 1 1 0 6 1 1 146,392
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 16 0 17 1 1 0 6 1 4 132,111
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 13 0 17 1 1 0 6 1 2 121,603
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 2 105,012
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 20 0 17 1 1 0 6 17 8 127,239
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 1 1 141,342
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 17 0 24 1 1 0 6 2 5 142,366
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 1 3 122,580
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 2 1 121,151
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 19 0 18 1 1 0 6 1 4 134,166
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 1 1 164,776
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 10 0 18 8 50 0 6 1 3 137,953
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 122,727
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 7 142,534
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 25 0 18 1 1 0 6 4 1 143,006
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 23 0 18 1 1 0 6 1 3 140,296
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 2 127,554
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 4 2 123,099
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 17 0 19 1 1 0 6 2 2 134,653
5830296320MN Kids House http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 1 2 117,088
5930296321MN Hoa Thủy Tiên http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/ 38 0 17 1 1 0 6 1 3 119,368
6030296322MN Sao Mai Xanh http://bg-mnsaomaixanh.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 2 1 119,892
   Tổng số5,228273,9957,7862,1869,0483,184810227692108,208,322