PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÚC KHÁNG
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 109 6,981 205 45 81 37 23 4 4 1,189,736
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 25 5,254 226 0 120 19 5 4 11 969,863
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 152 7,903 537 0 159 76 7 5 12 2,287,336
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 48 6,919 54 36 108 31 14 10 5 1,121,197
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 125 7,384 46 16 116 102 4 4 4 1,054,954
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 33 9,358 605 66 326 64 33 11 9 1,833,756
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 78 6,192 304 5 13 57 5 10 9 1,830,070
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 41 6,314 63 6 15 18 4 2 7 1,011,239
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 38 6,716 74 3 11 91 5 3 6 1,073,342
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 67 4,357 114 8 108 7 4 4 2 1,025,650
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 119 5,595 489 20 310 56 41 34 57 2,137,700
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 118 7,093 186 15 59 124 4 3 6 1,256,930
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 280 9,748 474 6 79 133 207 5 15 2,551,187
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 126 7,504 31 23 91 176 4 8 12 1,271,568
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 35 6,570 68 63 81 32 4 2 4 554,819
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 70 6,406 5 141 588 4 4 2 11 822,494
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 303 9,736 477 35 462 86 7 12 13 1,412,774
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 893 6,516 731 83 1,479 202 32 22 24 2,315,111
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 461 10,317 1,112 926 2,261 259 40 14 44 13,855,645
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 120 8,856 13 12 13 76 16 3 8 3,768,048
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 71 7,155 12 8 6 71 3 3 6 3,671,557
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 51 7,231 100 0 31 62 6 1 6 3,685,875
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 89 7,890 79 9 183 72 48 3 5 4,028,880
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 108 6,520 44 5 23 70 5 3 6 3,693,481
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 46 9,903 233 24 21 49 3 4 2 3,949,442
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 48 8,826 35 2 6 70 5 2 5 3,997,675
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 23 6,125 36 4 20 70 3 5 4 3,700,958
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 229 7,846 105 6 16 94 26 1 7 3,815,400
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 68 8,049 133 10 12 75 12 11 4 3,841,747
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 88 7,863 117 0 2 80 3 3 4 3,814,721
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 86 9,223 31 5 12 70 3 3 2 3,730,070
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 197 8,175 243 108 436 133 3 5 5 4,139,903
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 146 6,419 42 8 21 70 5 6 2 4,708,740
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 84 6,023 35 5 20 88 28 1 1 3,605,083
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 159 7,834 285 447 1,728 209 51 3 10 619,954
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,749 21 7 20 70 3 9 11 3,777,155
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 157 7,509 43 7 25 181 8 1 1 3,682,798
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 16 0 19 1 1 0 6 2 2 148,000
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 16 0 17 1 1 0 6 2 5 133,521
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 13 0 17 1 1 0 6 1 3 122,894
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 105,156
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 20 0 17 1 1 0 6 3 7 128,743
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 1 2 142,809
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 17 0 24 1 1 0 6 1 3 144,110
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 1 4 123,763
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 1 2 122,330
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 19 0 18 1 1 0 6 1 1 135,583
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 5 2 166,218
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 11 0 18 8 50 0 6 8 5 139,509
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 2 5 123,770
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 4 144,153
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 25 0 18 1 1 0 6 2 2 144,487
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 23 0 18 1 1 0 6 1 6 141,658
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 129,005
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 1 124,386
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 17 0 19 1 1 0 6 1 3 135,934
5830296320MN Kids House http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 1 2 118,473
5930296321MN Hoa Thủy Tiên http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/ 38 0 17 1 1 0 6 2 5 120,707
6030296322MN Sao Mai Xanh http://bg-mnsaomaixanh.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 4 3 121,174
   Tổng số5,299276,0597,8092,1939,1333,184810269413108,723,241